တၢ်ဆီၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဟ့ၣ်ဘူးလဲအတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်

မ့ၢ်နအိၣ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်ကီလၢတၢ်ကဟ့ၣ်နထံအလဲတဖၣ်န့ၣ်ဧါ. ပဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ဘူးလဲဒီးတၢ်ဆီၣ်ထွဲအတၢ်ဃုထၢတဘျုးမံၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဟ့ၣ်လီၤဘူးလဲအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်

ပဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤလၢအဆီတလဲအသးသ့ဒီးမၤန့ၢ်တၢ်ဒ်တၢ်အိၣ်သးအိၣ်အသိးလၢတၢ်ကမၤစၢၤနၤလၢနကဟ့ၣ်နထံအလဲဖဲနတၢ်အိၣ်သးမ့ၢ်အိၣ်ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤဒ်လဲၣ်ဂ့ၤအခါဒၣ်လဲာ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဟ့ၣ်ဘူးလဲတဘျီအဂီၢ်အတၢ်သုးထီထီၣ်နံၤသီတဖၣ်-ဖဲတၢ်ဂ့ၢ်ကီခဲလၢတၢ်တဆိကမိၣ်ပာ်တဖၣ် အိၣ်ထီၣ်လၢတၢ်အိၣ်မူပူၤအခါန့ၣ်လီၤ.

တၢ်မၤဘျ့မၤညီလီၤတၢ်အလဲ-နီၤဖးလီၤနတၢ် အ လဲဒ်သိးတၢ်ကဟ့ၣ်တစဲးဘၣ်တစဲး-ကိးနွံဒဲး,ကိးလါဒဲးမ့တမ့ၢ်ကိးခံနွံဒဲးန့ၣ်လီၤ.  လဲၤဟ့ၣ်လၢကစၢ်မ့တမ့ၢ်ဟ့ၣ်လီၤလိၤလိၤခီဖျိနစ့တၢးတၢ်ထုးန့ၢ်န့ၣ်တက့ၢ်.

Centrepay-ဖဲနမ့ၢ်ဒိးန့ၢ်စဲထၢၣ်လ့းခ်အတၢ်န့ၢ် ဘျုးန့ၢ်ဖှိၣ်အခါ,နဟ့ၣ်နတၢ်သူတၢ်စွဲအလဲတဖၣ်ခီဖျိတၢ်ဟ့ၣ်ဒၣ်အသးန့ၣ်သ့လီၤ.

တၢ်ဆီၣ်ထွဲအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်

ပနၢ်ပၢၢ်၀ဲဒၣ်လၢပ၀ဲဒၣ်တဂၤလၢ်လၢ်တဘျီတခီၣ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ကျိၣ်စ့အတၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်သ့န့ၣ်လီၤ.  ပဟ့ၣ်ထီၣ်၀ဲပှၤမၤန့ၢ်သူတၢ်အတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဒီးမၤဘၣ်လိာ်တၢ်ဃုထၢတခါလၢအကဖိးမံဒီးနတၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်သ့လီၤ.  တၢ်ကမၤန့ၢ်သူတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤအဂီၢ်အပှ့ၤကလံၤတအိၣ်ဘၣ်.

တၢ်ဟ့ၣ်အလဲလီၤဆီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ-ဖဲနမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်အလဲလၢနကဘၣ်ဟ့ၣ်လၢအခါပူၤကွံာ်လံတခါန့ၣ်,တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတခါအံၤမၤစၢၤနၤဒ်သိးနတၢ်အိၣ်သးကဘၣ်က့ၤအလီၢ်ကသ့အဂီၢ်လီၤ.

ဒ်တၢ်ဟ့ၣ်အါထီၣ်တခါအသိး,ဖဲနမ့ၢ်မၤ၀ဲဒၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤအပှ့ၤကလံၤယဲၢ်ဘျီအဂီၢ်မ့ၢ်၀ံၤ-ဟ့ၣ်အီၤဘၣ်ဆၢဘၣ်ကတီၢ်ဒီးဟ့ၣ်အီၤပှဲၤပှဲၤအခါ,ပကဟ့ၣ်န့ၢ်နၤဃုဘျီတဘျီအဂီၢ်ဒ်တၢ်ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်တခါအသိးန့ၣ်လီၤ.

ကျိၣ်စ့အတၢ်ဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤတၢ်လၢမ့ၣ်အူ,ဂာ်သ၀ံ,ထံလဲအဂီၢ်-တၢ်တခါအံၤမ့ၢ်ဘံးထိရံယါအပဒိၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢတၢ်ကမၤစၢၤဟ့ၣ်မ့ၣ်အူ,ဂာ်သ၀ံမ့တမ့ၢ်ထံအလဲလၢအတၢ်ဆၢကတီၢ်တလၢကွံာ်လံတဖၣ်မ့ၢ်လၢနကတီၢ်ဖုၣ်ကျိၣ်စ့အတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်တဖၣ်အဃိန့ၣ်လီၤ.  ဖဲနမ့ၢ်ကြၢးဘၣ်တုၤထီၣ်ထီၣ်ဘးန့ၣ်,နကဒိးန့ၢ်ဘၣ်စ့ထီၣ်ဘး $650 လၢနမ့ၣ်အူထံအလဲတဖၣ်အဂီၢ်လၢအအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢခံနံၣ်တဘျီအဂီၢ်လီၤ.

ထံအလဲအါမ့ၢ်လၢထံထူၣ်ဖျိယွၤလီၤလၢတၢ်ဃုအဂံၢ်ထံးတဘၣ်ဘၣ်အဃိဧါ.

မ့ၢ်နဒိးန့ၢ်ထံအလဲလၢအအါန့ၢ်ဒံးညီနုၢ်တၢ်ဟ့ၣ်ထံအလဲန့ၣ်ဧါ.  ဖဲတၢ်အံၤမ့ၢ်လၢထံထူၣ်ဖျိယွၤလီၤဒီးနတသ့ၣ်ညါထွဲအီၤအဃိန့ၣ်,နကကြၢးဒိးန့ၢ်တၢ်မၤစၢၤတဘျီအဂီၢ်သ့လၢတၢ်ကကျၢၢ်ဘၢတၢ်အလဲအါထီၣ်တဖၣ်အံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဆူးတၢ်ဆါအတၢ်ဂ့ၢ်ကီတဖၣ်ဒီးသးသမူအတၢ်ဆီၣ်ထွဲအဂီၢ်စဲးဖီကဟၣ်တဖၣ်

ဖဲနမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ဆူးတၢ်ဆါအတၢ်အိၣ်သးတခါလၢအလိၣ်ဘၣ်တၢ်သူ၀ဲဒၣ်ထံအါအါကလဲာ်အခါ(အဒိဒ်သိးတၢ်လုၢ်ထံမ့တမ့ၢ်တၢ်ဆှုၣ်ကူကၤ)ဘၣ်တဘၣ်ကကြၢးဘၣ်၀ဲဒၣ်လၢတၢ်ကမၤစှၤလီၤန့ၢ်တၢ်အပှ့ၤတခါကသ့၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.  ဖဲနမ့ၢ်သူ၀ဲဒၣ် haemodialysis အစဲးဖီက ဟၣ်တခါဒီးအိၣ်ဒီးခီၣ်စဲးရှၢၣ်တၢ်ထုးလီၤစှၤန့ၢ်တၢ်အပှ့ၤအခးက့တဘ့ၣ်မ့ၢ်အိၣ်န့ၣ်,နကြၢးဒိးန့ၢ်ပဒိၣ်အတၢ်ကမၤစၢၤထုးစှၤန့ၢ်တၢ်အပှ့ၤသ့၀ဲအမဲာ်ညါတၢ်ကမၤစှၤလီၤန့ၢ်တၢ်အပှ့ၤ၅၀မျးကယၤလၢထံအလဲလၢအအိၣ်တ့ၢ်လၢတၢ်ဃ့အပှ့ၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဆီၣ်ထွဲလၢပှၤမၤန့ၢ်သူတၢ်တဖၣ်လၢအလဲၤခီဖျိဘၣ်ဟံၣ်ဖိဃီဖိတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကး

ပပှၤမၤတၢ်ဖိန့ၣ်န့ၢ်ဘၣ်တၢ်သိၣ်လိလၢတၢ်ကထံၣ်န့ၢ်ဒီးခီဆၢ၀ဲဒၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ကီလၢအကီအခဲလၢအဘၣ်ထွဲဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးန့ၣ်လီၤ.

တၢ်အံၤပၣ်ဃုာ်တၢ်ပးကဲ၀ဲဒၣ်နတၢ်အိၣ်သဒံၣ်သဒၢဒီးတၢ်ပာ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢတၢ်ခူသူၣ်လၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့ဒီးတၢ်မၤန့ၢ်သူစဲၣ်နီၤတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤအပှာ်ယဲၤဘျးစဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဘျးစဲလိာ်သးဒီးပှၤတၢၣ်ပီၣ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးတၢ်တဖၣ်

လီၢ်က၀ီၤတၢ်ကရၢကရိတဘျုးခါဟ့ၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်တၢၣ်ပီၣ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးအတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢတအိၣ်ဒီးတၢ်ဃ့အပှ့ၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.  ပဘျးစဲန့ၢ်နၤဒီးအ၀ဲသ့ၣ်လၢဆူညါတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤဒီးတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးအဂီၢ်သ့လီၤ.

ဒ်န့ၣ်အသိး,ဖဲနမ့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဆှၢဃီၤနၤဆူပအိၣ်ခီဖျိတၢ်ကရၢကရိသ့ၣ်တဖၣ်အံၤတခါခါန့ၣ်,ပကမၤသကိးတၢ်တပူၤဃီလၢတၢ်ကမၤန့ၢ်သူတၢ်ဆီၣ်ထွဲလၢနကြၢးဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤသ့လၢနဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်အလဲအိၣ်ဖျါအါန့ၢ်ညီနုၢ်အိၣ်အသိးဧါ.

ပအိၣ်လၢဟံၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢအအါ,တၢ်အံၤအခီပညီန့ၣ်တၢ်အိၣ်သးအါလၢပကသူဘၣ်ထံအါထီၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်သူအါထီၣ်ဘၣ်ထံစှၤကိာ်လံးထၢၣ်လၢတဘျုးလါအတီၢ်ပူၤမၤအါထီၣ်စ့တဘျုးဒီလၣ်လၢနစရီအပူၤသ့လီၤ.

မုၢ်၀ဲၤအပှၤပှ့ၤသူတၢ်တဖၣ်

ပဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤလၢအဆီတလဲအသးသ့ဒီးမၤန့ၢ်တၢ်ဒ်တၢ်အိၣ်သးအိၣ်အသိးလၢတၢ်ကမၤစၢၤနၤလၢနကဟ့ၣ်နမုၢ်၀ဲၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤအထံအလဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ပဟ့ၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးဘၣ်ဃးဒီးမ့ၢ်နမုၢ်၀ဲၤအတၢ်မၤအံၤကသူစှၤလီၤထံကသ့လၢကျဲဒ်လဲၣ်မ့တမ့ၢ်ရဲၣ်ကျဲၤမၤဘၣ်က့ၤထံယွၤလီၤသ့စ့ၢ်ကီးလီၤ-တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤခဲလၢာ်မၤစၢၤဒုးစှၤလီၤနတၢ်အပှ့ၤကလံၤလၢခါဆူညါအဂီၢ်သ့၀ဲလီၤ.


ဘျးစဲသုးဘူးနသးတက့ၢ်-ပအိၣ်၀ဲဒၣ်ဖဲအံၤလၢ တၢ်ကမၤစၢၤတၢ်လီၤ

ဖဲနမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်ကီလၢတၢ်ကဟ့ၣ်၀ဲဒၣ်နတၢ်အလဲတဖၣ်အခါ,မ့တမ့ၢ်ထဲဒၣ်အဲၣ်ဒိးမၤလိအါထီၣ်ဘၣ်ဃးပတၢ်ဃုထၢတဖၣ်လၢပှၤမၤန့ၢ်သူတၢ်လၢအအိၣ်ဒီးကျိၣ်စ့အတၢ်ဂ့ၢ်ကီတဖၣ်အဂီၢ်,ဘျးစဲသုးဘူးနသးဒီးပအိၣ်၀ဲဒၣ်ဖဲအံၤလၢတၢ်ကမၤစၢၤတၢ်န့ၣ်လီၤ.

ပကဘျးစဲန့ၢ်နၤဒီးပှၤစဲၣ်နီၤတဂၤလၢအကမၤစၢၤနၤဃုာ်ဒီးနတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဘျီဃီ,ပှဲၤတၢ်သးသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်တၢ်ဒီးတၢ်ပာ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢတၢ်ခူသူၣ်န့ၣ်လီၤ.

ပပှၤပှ့ၤသူတၢ်အတၢ်ဆဲးကျိးအလီၢ်ခၢၣ်သးလၢ အအိၣ်လၢ Geelong လၢအရ့တၢ်မုာ်ရ့တၢ်သ့န့ၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်မုၢ်ဆၣ်တုၤမုၢ်ဖီဖး ဂီၤ ၈ နၣ်ရံၣ်တုၤ ဟါ ၆ နၣ်ရံၣ် လၢ 1300 656 007 န့ၣ်လီၤ.

ပဟ့ၣ်၀ဲဒၣ်ပှၤကတိၤကျိးထံတၢ်အတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢအကလီ န့ၣ်လီၤ. ဆဲးကျိးဘၣ်တၢ်ကျိးထံဒီးတၢ်ကတိၤကျိးထံအတၢ်မၤစၢၤအတၢ် ဖံးတၢ်မၤ(TIS)လၢ 13 14 50 လၢတၢ်မၤစၢၤအဂီၢ်တက့ၢ်.